top of page
ABOUT STS

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา

โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา (STS) เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน หลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครของประเทศไทย โดยจัดการเรียนการสอน 3 ภาษา (ภาษาไทย, อังกฤษ และจีน) ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ทั้งนี้โรงเรียนมีจุดประสงค์ในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนไม่เพียงแต่เป็นพลเมืองดีที่ มีส่วนร่วมในความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของสังคม แต่ยังสามารถเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขในทุกอาชีพในอนาคตของผู้เรียนเองด้วย

เราเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง จึงควรให้โอกาสพวกเขาได้เรียนรู้ ได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมใหม่ ๆ และแสดงออกได้อย่างอิสระ  เราจึงกระตุ้นความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลเพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสามารถของตนเอง  อีกทั้งเรายังมุ่งมั่นที่จะสร้างรากฐานที่มั่นคงในการเรียนรู้อย่างอิสระ ซึ่งความสามารถเหล่านั้นจะติดตัวพวกเขาไปตลอดชีวิต

​        

โรงเรียนในเครือทานตะวันประกอบด้วยโรงเรียนอนุบาลทานตะวันและโรงเรียนทานตะวันไตรภาษา   เราเลือกดอกทานตะวันเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนเรา เพราะไม่ว่าจะพบเจอกับสถานการณ์ใดๆ ดอกทานตะวันก็พร้อมจะเผชิญหน้ากับแสงอาทิตย์เสมอ   เราหวังว่าผู้เรียนภายใต้การดูแลและการแนะนำของเราจะเปรียบเสมือนดอกทานตะวันที่จะเดินตามเส้นทางที่ถูกต้องเสมอ และเรายังหวังว่าผู้เรียนจะแสวงหาความรู้อย่างกระตือรือร้นและอิสระ เพื่ออนาคตที่สดใสของผู้เรียนในเครือทานตะวันทุกคน

 

​ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของเราในการริเริ่ม สนับสนุน และพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน  เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเติบโตเป็นคนดียิ่งขึ้น แม้ว่าจะเมื่อไหร่หรืออยู่ที่ใดก็ตาม

ประวัติโรงเรียน

History

            ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์  ประสบความสำเร็จในธุรกิจและกิจการอื่น ๆ  ท่านได้ก่อตั้ง "มูลนิธิชินเศรษฐวงศ์" เพื่อแสดงปณิธานของท่านว่า “ประชาชนที่ดีควรจะตอบแทนประเทศชาติด้วยความกตัญญู” วัตถุประสงค์พื้นฐานของมูลนิธิครอบคลุมทั้งสามด้าน ได้แก่ ศาสนา  สุขภาพและบริการสังคม และการศึกษา  ความมุ่งมั่นของดร.ขวัญทิพย์ ผู้อำนวยการของโรงเรียน ได้เป็นไปตามปณิธานของดร. ชิน ในด้านการศึกษา

 

         ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลทานตะวันจึงก่อตั้งขึ้นในปี พุทธศักราช 2543  และก่อตั้งโรงเรียนทานตะวันไตรภาษาขึ้น เมื่อพุทธศักราช 2548

DSC_7465.JPG
Dr. Chin Chinsettawong
Ms. Achara Chinsettawong
Founder of the Chinsettawong Foundation
 

สารจากประธานกรรมการ

 

“เรามีความเชื่อมั่นว่า  ถ้าจะให้ชีวิตประสบความสำเร็จ  มีความสุข  และสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคม  จะต้องมีคุณสมบัติที่ดี 3 ประการ”


•    การศึกษา
•    คุณธรรม
•    สุขภาพและจิตใจที่ดี


   โรงเรียนในเครือทานตะวัน  ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิชินเศรษฐวงศ์  ซึ่งมีเป้าหมายหลัก  คือ  มุ่งมั่นในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ  โดยการสอนและฝึกอบรมเยาวชนให้ได้รับคุณสมบัติทั้ง 3  ตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อให้เป็นพลเมืองดี  นำความสำเร็จให้ตนเอง  และเป็นแกนนำในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต”

“การเน้นการสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ  ด้วยระบบและวิธีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน  ตามแนวมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  จะช่วยให้นักเรียนสามารถก้าวหน้าไปในทุกอาชีพและธุรกิจในอนาคตได้อย่างมั่นใจ  ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านักเรียนที่จบจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งในและต่างประเทศ”

ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์


ประธานกรรมการ  กลุ่มบริษัท UPC  และกลุ่มโรงเรียนทานตะวัน
สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สารจากผู้อำนวยการ


       ขอต้อนรับท่านผู้ปกครองและบุตรหลานของท่านสู่โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา  และขอขอบคุณที่ท่านให้โอกาสเราเป็นผู้อบรมเลี้ยงดูและพัฒนาบุตรหลานของท่าน  โรงเรียนตระหนักในความสำคัญของการจัดการศึกษาของเยาวชนไทยให้เด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ  มีจิตสาธารณะ  และเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของสังคม


        คณะผู้ก่อตั้ง  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรของโรงเรียน  จึงทุ่มเททั้งแรงกาย  แรงใจ  มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  เพื่อให้บุตรหลานของท่าน  ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในสถานที่ที่สมบูรณ์ด้วยบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  เทคโนโลยีที่ทันสมัย  และเพียบพร้อมด้วยบุคลากรมืออาชีพที่เข้าใจผู้เรียน  สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล

ดร.ขวัญทิพย์  ชินเศรษฐวงศ์
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเรียน

03.JPG
  • STS Summer Camp 2022
bottom of page