ลิงค์ด่วน

รายชื่อผู้ติดต่อ

โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา

39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย - เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4 
Fax : (034)823 470

Email : info@sunflowerschool.ac.th

Site visits

ที่อยู่

© Sunflower Trilingual School 2020

การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน

2. สาระการเรียนรู้

         กำหนดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยการจัดองค์ความรู้ ทักษะการเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียนเป็น 8 กลุ่ม ดังนี

1. ระดับการศึกษา

          โรงเรียบทานตะวันไตรภาษาเปิดสอนหลักสูตร English Program โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสีตในการจัดการเรียนการสอนและยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพ. ศ. 2560) ของกระทรวงศึกมาธิการในการบริหารหลักสูตรทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยจัดระดับการศึกษาเป็น 3 ระดับดังนี้