ลิงค์ด่วน

รายชื่อผู้ติดต่อ

โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา

39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย - เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4 
Fax : (034)823 470

Email : info@sunflowerschool.ac.th

ที่อยู่

© Sunflower Trilingual School 2019

Site visits

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)

โรงเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ยกเว้นเกลุ่มสาระภาษาไทย) และเสริมกามาขึ้นทุกวันโดยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับมุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเองส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตัวมีทักษะในการคิดวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์และติดแก้ปัญหามีทักษะในการดำเนินชีวิตมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสวยงามทั้งด้านความรู้ความคิดความดีงามและมีความภูมิใจในความเป็นไทยตลอดจนเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ