top of page
STS (142).JPG

ระดับประถมศึกษา

(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)

โรงเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขศึกษาและพลศึกษาศิลปะและเสริมภาษาจีนทุกวันโดยการศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับมุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่านการเขียนการคิดคำนามทักษะการคิดพื้นฐานการติดต่อสื่อสารกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและพื้นฐานความเป็นมนุษย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกายสติปัญญาตารมณ์สังคมและวัฒนธรรมโดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

bottom of page