top of page
PRINCIPAL'S MESSAGE

สารจากผู้อำนวยการโรงเรียน

03.JPG

ขอต้อนรับสู่โรงเรียนสามภาษาอาณาจักรแห่งการเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะชีวิตของผู้เรียนภายได้ภารกิจหลักคือการให้การศึกษาและอบรมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีวินัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมจึงได้ออกแบบและจัดการศึกษาโดยให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และให้ความสำคัญกับผู้เรียนเพื่อนำไปสู่อัตลักษณ์ของโรงเรียนคือเรียนรู้สามภาษาพัฒนาสู่อาเซียนอย่างไรก็ตามขอเรียนว่าการศึกษานั้นจำเป็นต้องวางรากฐานให้มั่นคงการก้าวเล็กๆไปในทิศทางที่ถูกต้องจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในก้าวที่สำคัญของชีวิตเราจะจับมือกันและเดินไปด้วยกันอย่างมั่นคง

ดร. ขวัญทิพย์ ชินเศรษฐวงศ์

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษา)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้อำนวยการโรงเรียนทานตะวันไตรภาษา

05.JPG

นางเสาวภาคย์  จิรบวร

รองผู้อำนวยการ

ยินดีต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านเข้าสู่รั้วโรงเรียนทานตะวันไตรกษา  แหล่งเรียนรู้ที่มีเป้าหมายสำคัญในการจัดการศึกษาเพื่อ

03.JPG

ดร. ขวัญทิพย์ ชินเศรษฐวงศ์

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษา)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้อำนวยการโรงเรียนทานตะวันไตรภาษา

ขอต้อนรับสู่โรงเรียนสามภาษาอาณาจักรแห่งการเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะชีวิตของผู้เรียนภายได้ภารกิจหลักคือการให้การศึกษาและอบรมให้

04.JPG

Dr. Shao Limin

Head of Chinese Department

21世纪要求学习者具备“ 4C ”能力,即沟通能力(Communication)合作能力(Collaboration),思辨 ...

bottom of page