ลิงค์ด่วน

รายชื่อผู้ติดต่อ

โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา

39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย - เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4 
Fax : (034)823 470

Email : info@sunflowerschool.ac.th

ที่อยู่

© Sunflower Trilingual School 2019

Site visits

สารจากผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอต้อนรับสู่โรงเรียนสามภาษาอาณาจักรแห่งการเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะชีวิตของผู้เรียนภายได้ภารกิจหลักคือการให้การศึกษาและอบรมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีวินัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมจึงได้ออกแบบและจัดการศึกษาโดยให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และให้ความสำคัญกับผู้เรียนเพื่อนำไปสู่อัตลักษณ์ของโรงเรียนคือเรียนรู้สามภาษาพัฒนาสู่อาเซียนอย่างไรก็ตามขอเรียนว่าการศึกษานั้นจำเป็นต้องวางรากฐานให้มั่นคงการก้าวเล็กๆไปในทิศทางที่ถูกต้องจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในก้าวที่สำคัญของชีวิตเราจะจับมือกันและเดินไปด้วยกันอย่างมั่นคง

ดร. ขวัญทิพย์ ชิ้นเศรษฐวงศ์

ปรัธยาศษฎีบัณฑิตสาขาพัฒนศึกษาภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรผู้อำนวยการโรงเรียนทานตะวันไตรภาษา