top of page
VISION & MISSION

วิสัยทัศน์

โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา มุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ของชุมชน พัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมนำปัญญา มีทักษะชีวิต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้ 3 ภาษา มีความรับผิดชอบต่อสังคม และภาคภูมิใจในความเป็นไทย พัฒนาครูให้เป็นบุคลากรวิชาชีพ มีคุณภาพ มุ่งมั่นในการสร้างความสำเร็จให้กับนักเรียนสู่ประชาคมโลก

MISSION

พันธกิจ

 1. มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดี ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ ห่างไกลสารเสพติด และเห็นคุณค่าในตนเอง

 2. มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

 3. มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในศตวรรษที่ 21

 4. มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิต และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 5. มุ่งส่งเสริมนักเรียนให้รักษ์ความเป็นไทย และมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

 6. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21

 7. มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ตามคุณวุฒิหรือความถนัดอย่างมีคุณภาพ

 8. ส่งเสริม สนับสนุน ระบบบริหารจัดการ โดยเน้นหลักธรรมาภิบาล

 9. มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและสื่อเทคโนโลยีอย่างมีคุณค่า

 10. มุ่งมั่นพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดกรอบภูมิปัญญาท้องถิ่น

 11. มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดความตระหนัก และความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษา

 12. มุ่งมั่นส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาตอบสนองนโยบายปฏิรูปการศึกษา

bottom of page