top of page
THEMATIC LEARNING
2020_0529_16431900-Pano-2.jpg

หน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ของโรงเรียนทานตะวันไตรภาษา

เพื่อให้ทันกับโลกแห่งการศึกษาที่มีการแข่งขันอย่างรวดเร็ว  โรงเรียนทานตะวันไตรภาษาภูมิใจในการสอนนักเรียนโดยผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลายและเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 หนึ่งในสิ่งสำคัญสำหรับปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนทานตะวันไตรภาษา คือการเข้าถึงโดยผ่านหน่วยการเรียนรู้ของโรงเรียน

 

การเรียนรู้ผ่านหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ จะเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริง ซึ่งผู้เรียนจะเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อเป็นทิศทางนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างแท้จริง

 

การเรียนรู้ผ่านหน่วยการเรียนรู้ของโรงเรียน เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีสามารถดึงดูดผู้เรียนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ที่ใกล้ตัว เชื่อมโยงประสบการณ์ชีวิตของผู้เรียน ความสนใจ  และความรู้ที่มีอยู่ส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้ผู้เรียนเพื่อปรับปรุงและนำไปสู่ความสำเร็จของผู้เรียน

 

หน่วยการเรียนรู้เหล่านี้ เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้น ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการเชื่อมโยงของวิชาต่างๆ  ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการบูรณาการที่หลากหลาย  และแสดงให้เห็นถึงสาระสำคัญของการเรียนรู้  การเรียนรู้ผ่านหน่วยการเรียนรู้ ทำให้เราสามารถปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ได้กำหนดหน่วยการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 4 หน่วยการเรียนรู้ ที่แสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และค่านิยมที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียนของเรา ให้กลายเป็นพลเมืองที่มีความรอบรู้ทั้งในประเทศและสังคมโลก

Amazing Thailand

เรียนรู้อย่างองค์รวมในเรื่องราวของประเทศไทย  ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม  ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถ่ายทอดกันมารุ่นสู่รุ่น อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของประเทศไทย รวมไปถึงภูมิประเทศ  สถานที่สำคัญ ระบบเศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง และประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับสากล

 • Arts & Culture -  Thai Manners, Local Tradition, Language, Thai Festival, Thai Arts, and Thai Costume

 • Thai History - Important Events, Generation, Important People, and Follow King's Philosophy

 • Economy & Politics - Currency, Product & Services, Laws, Politics, and Tax

 • Geography and Landmarks - Physical Features, Location, Nationality, Landmarks, Territory, Population, and Minorities 

STS Saves the World

ร่วมสร้างจิตสำนึกในปัญหาโลกร้อนที่อยู่รอบตัวเรา ตั้งแต่อดีต  ปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างเป็นลูกโซ่ทั้งใน ระดับบุคคล  ระดับชุมชน  ระดับประเทศ  และระดับโลก เริ่มเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเป็นองค์รวม เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์แนวทางในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยพลังของเราทุกคน

 • Causes - Man-made Activities, Natural Cause

 • Prevention - Conservation, Preservation

 • Effects - Ecosystem, Economy

 • Current Situation - Environmental issues, Global Warming, Pollution, Waste Disposal, Food Waste, Natural Resources Depletion, Clean Energy Technology/Energy Conservation, Urban Sprawl, Extinction (Plants and Animals), Natural Disasters

 • Important Days - Earth Day, Science Day, Turtle Day, Ocean Day

World of Innovation

ร่วมกันหนักและปรับตัวเข้ากับยุคแห่งเทคโนโลยี สารสนเทศ  และการสื่อสารไร้พรมแดน  เรียนรู้นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ  ที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา  และอำนวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรา ทั้งด้านการคมนาคมการสื่อสาร  สุขภาพ  รวมไปถึงปัญหาในโลกใบนี้ของเราอย่างสร้างสรรค์

 • Innovation - Healthcare Advancements, Communication Technology, Engineering & Construction, and Energy Conservation

 • ICT - Social Network, Reliability, Social Responsibility, Multi-Media, Law and Regulation, and Digital 

 • Research - Role of Research, and Key Organization of Innovation Development Innovation for the Future

Borderless World

ร่วมค้นพบความมหัศจรรย์ของโลกของเรา ทั้งในด้านประวัติศาสตร์  ความเป็นมาของแต่ละทวีป  แต่ละประเทศและชาติพันธุ์ที่ส่งผลถึงยุคปัจจุบัน  ทั้งในด้านวัฒนธรรม  ประเพณี  ด้านเศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  รวมไปถึงความร่วมมือระหว่างกัน  เพื่อร่วมกันดูแล “โลก”  ใบเดียวของพวกเรา

 • Human Rights - Race, Religion, Culture, Liberty, and Gender

 • International Relations - Silk Road Economic Belt, United Nations, Treaty, Communication, and Economy

 • World History - Famous People, Important Days, and World Events

 • Geography and Landmarks - World Geography and Map Making, Famous Landmarks and Wonders Around the World, Tourist Destinations in Each Country, and Human Geography

bottom of page