SCHOOL CURRICULUM MANAGEMENT

การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน

1. 1 ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)


โรงเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขศึกษาและพลศึกษาศิลปะและเสริมภาษาจีนทุกวันโดยการศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับมุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่านการเขียนการคิดคำนามทักษะการคิดพื้นฐานการติดต่อสื่อสารกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและพื้นฐานความเป็นมนุษย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกายสติปัญญาตารมณ์สังคมและวัฒนธรรมโดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
1. 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)


โรงเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ยกเว้นเกลุ่มสาระภาษาไทย) และเสริมกามาขึ้นทุกวันโดยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับมุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเองส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตัวมีทักษะในการคิดวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์และติดแก้ปัญหามีทักษะในการดำเนินชีวิตมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสวยงามทั้งด้านความรู้ความคิดความดีงามและมีความภูมิใจในความเป็นไทยตลอดจนเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ
1. 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)


โรงเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ยกเว้นกลุ่มสาระภาษาไทย) และเสริมภาษาจีนทุกวันโดยการศึกษาระดับนี้เน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านสนองตอบความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพมีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยีทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์1ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพมุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตนสามารถเป็นผู้นำและผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่างๆโดยโรงเรียนได้จัดแผนการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนสามความถนัดและความสนใจ 3 แผนการเรียน ได้แก่

  1. เบผนการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  2. แผนการเรียนเน้นคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ
  3. แผนการเรียนเน้นภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษาได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในระดับชั้น ป.1, ป.2 ป.4 ป.5, ม.1. ม.2, ม.4 และ ม.5

2. สาระการเรียนรู้

         กำหนดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยการจัดองค์ความรู้ ทักษะการเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียนเป็น 8 กลุ่ม ดังนี

1. 1 ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)


โรงเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขศึกษาและพลศึกษาศิลปะและเสริมภาษาจีนทุกวันโดยการศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับมุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่านการเขียนการคิดคำนามทักษะการคิดพื้นฐานการติดต่อสื่อสารกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและพื้นฐานความเป็นมนุษย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกายสติปัญญาตารมณ์สังคมและวัฒนธรรมโดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
1. 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)


โรงเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ยกเว้นเกลุ่มสาระภาษาไทย) และเสริมกามาขึ้นทุกวันโดยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับมุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเองส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตัวมีทักษะในการคิดวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์และติดแก้ปัญหามีทักษะในการดำเนินชีวิตมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสวยงามทั้งด้านความรู้ความคิดความดีงามและมีความภูมิใจในความเป็นไทยตลอดจนเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ
1. 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)


โรงเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ยกเว้นกลุ่มสาระภาษาไทย) และเสริมภาษาจีนทุกวันโดยการศึกษาระดับนี้เน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านสนองตอบความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพมีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยีทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์1ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพมุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตนสามารถเป็นผู้นำและผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่างๆโดยโรงเรียนได้จัดแผนการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนสามความถนัดและความสนใจ 3 แผนการเรียน ได้แก่

  1. เบผนการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  2. แผนการเรียนเน้นคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ
  3. แผนการเรียนเน้นภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษาได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในระดับชั้น ป.1, ป.2 ป.4 ป.5, ม.1. ม.2, ม.4 และ ม.5

1. ระดับการศึกษา

          โรงเรียบทานตะวันไตรภาษาเปิดสอนหลักสูตร English Program โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสีตในการจัดการเรียนการสอนและยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพ. ศ. 2560) ของกระทรวงศึกมาธิการในการบริหารหลักสูตรทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยจัดระดับการศึกษาเป็น 3 ระดับดังนี้