การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน

2. สาระการเรียนรู้

         กำหนดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยการจัดองค์ความรู้ ทักษะการเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียนเป็น 8 กลุ่ม ดังนี

1. ระดับการศึกษา

          โรงเรียบทานตะวันไตรภาษาเปิดสอนหลักสูตร English Program โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสีตในการจัดการเรียนการสอนและยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพ. ศ. 2560) ของกระทรวงศึกมาธิการในการบริหารหลักสูตรทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยจัดระดับการศึกษาเป็น 3 ระดับดังนี้

QUICK LINKS

CONTACTS

39/10 Moo 4

Ekachai-Sethakit Road, Kogkrabue,

Muang, Samutsakorn 74000 

Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4

Fax : (034)823 470 

Email: info@sunflowerschool.ac.th

Site visits

GOOGLE MAP

© Sunflower Trilingual School 2020

  • google-maps-png-google-maps-icon-1600
  • purepng
  • sm_5b321ca7cfbef
  • youtube-play-button-transparent-png-15