การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน

2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะในด้านการฟังพูดอ่านเขียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดจนวรรณกรรมวรรณคดีไทยแล้วนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมกับความเป็นไทย
2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดคำนวณแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาด้วยตนเองตามกระบวนการของการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนเพื่อให้

 • เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จ้านวนในชีวิตจริง
 • มีความสามารถในการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
 • มีความสามารถในการแก้ปัญหาและให้เหตุผล
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถเรียนรู้และนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ
2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเริ่มต้นจากความสนใจความสงสัยและความถนัดผสมผสานกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และใช้การค้นคว้าหาความรู้การสำรวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลการทดลองแล้วนำเสนอเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันมีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรมคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


จัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆโดยให้ความรู้แก่ผู้เรียนเน้นการพัฒนาให้เกิดทักษะและกระบวนการต่างๆเช่นทักษะทางวิชาการทักษะทางสังคมทักษะทางการสืบค้นทักษะทางการสื่อสารและทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในการนำไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตตามความเหมาะสมแก่วัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจะช่วยพัฒนาเจตคติและคำนิยมที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยและความเป็นมนุษย์เช่นมีความรับผิดชอบพึ่งตนเองซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยมีความกตัญญมีนิสัยในการเป็นผู้เรียนที่ดีพอใจในสิ่งที่ตนมีเห็นคุณค่าของงานรู้จักคิดวิเคราะห์เคารพสิทธิของผู้อื่นรักท้องถิ่นรักประเทศอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือและเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมายเพื่อการดำรงสุขภาพการสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนสุขศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้เจตคติคุณธรรมค่านิยมและการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกันพลศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายการเล่นเกมและกีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรามทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญารวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา
2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


มุ่งให้ผู้เรียนคิดอย่างสร้างสรรค์สามารถนำเสนอผลงานทางศิลปะจากจินตนาการในใจจากการปฏิบัติงานศิลป์พึงพอใจสนุกและเพลิดเพลินสนใจธรรมชาติสิ่งแวดล้อมงานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากลโดยในระดับประถมศึกษาถือเป็นช่วงวางรากฐานที่สำคัญในการให้ผู้เรียนได้เกิดเจตคติที่ดีเกิดแรงบันดาลใจรวมไปถึงเกิดทักษะที่จำเป็นในด้านดนตรีและศิลปะทางโรงเรียนจึงนำหลักสูตรดนตรีคีรีบนได้ประสานความร่วมมือจัตครูผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนดนตรีศรีบูน (บริหารงานโดยอ๊อดคีรีบูน) มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ด้านดนตรีนาฏศิลป์โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลและนาลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความเป็นไทยบูรณการสอดแทรกทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตเกี่ยวกับครอบครัวเช่นการอาชีพการออกแบบการผลิตและเทคโนโลยีเป็นต้นโดยมุ่งให้เกิดทักษะในการทำงานการประกอบอาชีพการจัดการการแสวงหาความรู้การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมสามารถทำงานอย่างมีกลยุทธ์สร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยสร้างองค์ความรู้แบบโครงงานโดยในระดับชั้นประถมศึกษาจะมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากทรูคลิกไลฟ์เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการใช้งานของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


2. 8. 1 ภาษาอังกฤษกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงและมีประสิทธิภาพในด้านการสื่อสารทั้งในและนอกห้องเรียนบูรณาการการเรียนรู้ทั้งวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะตรบทั้ง 4 ด้านคือฟังพูดอ่านเขียนตามความเหมาะสมของระดับชั้นวัยและศักยภาพของผู้เรียนโดยแบ่งกลุ่มนักเรียนตามศักยภาพ 2. 8. 2 ภาษาจีนผู้เรียนได้เรียนรู้จากเจ้าของภาษาโดยตรงเพื่อการเรียนรู้ที่ถูกต้องตามหลักและวัฒนธรรมทางภาษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามศักยภาพผู้เรียนโดยพัฒนาผู้เรียนจากขั้นพื้นฐานไปถึงขั้นสูงสุดซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพ 2. 8. 3 ภาษาที่นี่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีความพร้อมและมีความสนใจที่จะเรียนภาษาที่สีเป็นภาษาเพิ่มเติมนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงดำเนินการในการวางแผนจัดจ้างครูภาษาที่สีตามที่นักเรียนสนใจเช่นภาษาญี่ปุ่นภาษาเมียนมาร์และภาษาเกาหลี

2. สาระการเรียนรู้

         กำหนดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยการจัดองค์ความรู้ ทักษะการเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียนเป็น 8 กลุ่ม ดังนี

2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะในด้านการฟังพูดอ่านเขียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดจนวรรณกรรมวรรณคดีไทยแล้วนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมกับความเป็นไทย
2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดคำนวณแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาด้วยตนเองตามกระบวนการของการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนเพื่อให้

 • เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จ้านวนในชีวิตจริง
 • มีความสามารถในการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
 • มีความสามารถในการแก้ปัญหาและให้เหตุผล
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถเรียนรู้และนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ
2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเริ่มต้นจากความสนใจความสงสัยและความถนัดผสมผสานกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และใช้การค้นคว้าหาความรู้การสำรวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลการทดลองแล้วนำเสนอเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันมีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรมคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


จัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆโดยให้ความรู้แก่ผู้เรียนเน้นการพัฒนาให้เกิดทักษะและกระบวนการต่างๆเช่นทักษะทางวิชาการทักษะทางสังคมทักษะทางการสืบค้นทักษะทางการสื่อสารและทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในการนำไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตตามความเหมาะสมแก่วัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจะช่วยพัฒนาเจตคติและคำนิยมที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยและความเป็นมนุษย์เช่นมีความรับผิดชอบพึ่งตนเองซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยมีความกตัญญมีนิสัยในการเป็นผู้เรียนที่ดีพอใจในสิ่งที่ตนมีเห็นคุณค่าของงานรู้จักคิดวิเคราะห์เคารพสิทธิของผู้อื่นรักท้องถิ่นรักประเทศอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือและเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมายเพื่อการดำรงสุขภาพการสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนสุขศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้เจตคติคุณธรรมค่านิยมและการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกันพลศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายการเล่นเกมและกีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรามทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญารวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา
2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


มุ่งให้ผู้เรียนคิดอย่างสร้างสรรค์สามารถนำเสนอผลงานทางศิลปะจากจินตนาการในใจจากการปฏิบัติงานศิลป์พึงพอใจสนุกและเพลิดเพลินสนใจธรรมชาติสิ่งแวดล้อมงานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากลโดยในระดับประถมศึกษาถือเป็นช่วงวางรากฐานที่สำคัญในการให้ผู้เรียนได้เกิดเจตคติที่ดีเกิดแรงบันดาลใจรวมไปถึงเกิดทักษะที่จำเป็นในด้านดนตรีและศิลปะทางโรงเรียนจึงนำหลักสูตรดนตรีคีรีบนได้ประสานความร่วมมือจัตครูผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนดนตรีศรีบูน (บริหารงานโดยอ๊อดคีรีบูน) มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ด้านดนตรีนาฏศิลป์โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลและนาลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความเป็นไทยบูรณการสอดแทรกทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตเกี่ยวกับครอบครัวเช่นการอาชีพการออกแบบการผลิตและเทคโนโลยีเป็นต้นโดยมุ่งให้เกิดทักษะในการทำงานการประกอบอาชีพการจัดการการแสวงหาความรู้การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมสามารถทำงานอย่างมีกลยุทธ์สร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยสร้างองค์ความรู้แบบโครงงานโดยในระดับชั้นประถมศึกษาจะมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากทรูคลิกไลฟ์เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการใช้งานของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


2. 8. 1 ภาษาอังกฤษกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงและมีประสิทธิภาพในด้านการสื่อสารทั้งในและนอกห้องเรียนบูรณาการการเรียนรู้ทั้งวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะตรบทั้ง 4 ด้านคือฟังพูดอ่านเขียนตามความเหมาะสมของระดับชั้นวัยและศักยภาพของผู้เรียนโดยแบ่งกลุ่มนักเรียนตามศักยภาพ 2. 8. 2 ภาษาจีนผู้เรียนได้เรียนรู้จากเจ้าของภาษาโดยตรงเพื่อการเรียนรู้ที่ถูกต้องตามหลักและวัฒนธรรมทางภาษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามศักยภาพผู้เรียนโดยพัฒนาผู้เรียนจากขั้นพื้นฐานไปถึงขั้นสูงสุดซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพ 2. 8. 3 ภาษาที่นี่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีความพร้อมและมีความสนใจที่จะเรียนภาษาที่สีเป็นภาษาเพิ่มเติมนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงดำเนินการในการวางแผนจัดจ้างครูภาษาที่สีตามที่นักเรียนสนใจเช่นภาษาญี่ปุ่นภาษาเมียนมาร์และภาษาเกาหลี

1. ระดับการศึกษา

          โรงเรียบทานตะวันไตรภาษาเปิดสอนหลักสูตร English Program โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสีตในการจัดการเรียนการสอนและยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพ. ศ. 2560) ของกระทรวงศึกมาธิการในการบริหารหลักสูตรทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยจัดระดับการศึกษาเป็น 3 ระดับดังนี้

QUICK LINKS

CONTACTS

39/10 Moo 4

Ekachai-Sethakit Road, Kogkrabue,

Muang, Samutsakorn 74000 

Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4

Fax : (034)823 470 

Email: info@sunflowerschool.ac.th

Site visits

GOOGLE MAP

© Sunflower Trilingual School 2020

 • google-maps-png-google-maps-icon-1600
 • purepng
 • sm_5b321ca7cfbef
 • youtube-play-button-transparent-png-15