top of page

Cambridge English Young Learners Exam (YLE)

โรงเรียนทานตะวันไตรภาษาเป็นศูนย์สอบ Cambridge English Young Learners Exam (YLE) ระดับบรอนซ์ ซึ่งส่งเสริมนักเรียนในการพัฒนาทักษะทางภาษา (การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด) รวมถึงมีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นลำดับขั้น

ทางโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6)

เข้าร่วมการสอบ Young Learners Exam (YLE) โดยจัดสอบในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565

หากท่านผู้ปกครองประสงค์ให้บุตรหลานของท่านเข้าร่วมการสอบ YLE (Cambridge) กรุณากรอกเอกสารลงทะเบียน และส่งกลับที่ธุรการหรือครูประจำชั้นภายในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ การลงทะเบียนจะเปิดจนถึงวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565

YLE 2022 Parent's notification-20220919
.pdf
Download PDF • 174KB


304 views0 comments

Comments


bottom of page