top of page

STS E-Learning

เรียน      ท่านผู้ปกครองโรงเรียนทานตะวันไตรภาษา  เรื่อง      มาตรการการจัดการเรียนการสอนเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรค โควิค 19 

             ด้วยโรงเรียนทานตะวันไตรภาษา เล็งเห็นถึงความสำคัญของ การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานของท่าน ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน โรงเรียนจึงได้พัฒนารูปแบบการเรียน การสอนแบบ ออนไลน์ ออฟไลน์ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ให้กับผู้เรียน ในการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ และเพื่อให้ท่านผู้ปกครองได้เตรียมความพร้อมในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื่อต่อการเรียนรู้ให้ลูกหลานที่บ้าน โดยจะเริ่มทดลองการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ ออฟไลน์นี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมเป็นต้นไป โดยผ่านช่องทางเว็ปไซด์ของทางโรงเรียน 

ขอขอบคุณในความร่วมมือด้วยดีเสมอมา  โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา

致      : 向日葵国际语文学校的家长们

题目   : 因应新型冠状病毒传播因素的教学管理措施

           在疫情还不稳定的情况下,向日葵国际语文学校意识到为孩子提供教育的重要性。因此学校为学生做了准备,并开发了在线和离线教学模式,以使父母也能够为孩子们在家中舒适学习环境下做好准备这即将开始的在线和离线学习。学校的网站将从5月15 日开始进行.

感谢您的合作

向日葵国际语文学校320 views0 comments

Comments


bottom of page