top of page

Grade 9

Public·29 members

เรียน ท่านผู้ปกครองโรงเรียนทานตะวันไตรภาษา

เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรค

โควิค 19


ด้วยโรงเรียนทานตะวันไตรภาษา เล็งเห็นถึงความสำคัญของ การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานของท่าน ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน โรงเรียนจึงได้พัฒนารูปแบบการเรียน การสอนแบบ ออนไลน์ ออฟไลน์ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ให้กับผู้เรียน ในการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ และเพื่อให้ท่านผู้ปกครองได้เตรียมความพร้อมในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื่อต่อการเรียนรู้ให้ลูกหลานที่บ้าน โดยจะเริ่มทดลองการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ ออฟไลน์นี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมเป็นต้นไป โดยผ่านช่องทา เว็ปไซด์ของทางโรงเรียน


ขอขอบคุณในความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

โรงเรียนทานตะวันไตรภาษาAbout Class

Welcome to the class! You can connect with other students an...
bottom of page